Weź udział

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Organizatora (drogą mailową, faksem lub pocztą) koniecznej Dokumentacji, która powinna zawierać:

  • charakterystykę firmy zarządzającej nieruchomościami wg wzoru podanego w Ankiecie konkursowej, przygotowanej w tym celu i udostępnionej przez Organizatora;
  • odpowiedź na 3 pytania otwarte, odnoszące się do działań zrealizowanych w roku 2021.
PYTANIA KONKURSOWE:

1.   Liczy się efekt i bezpieczeństwo na osiedlu, czyli rewitalizacja i humanizacja budynków wielorodzinnych, w tym:

1.1. Oświetlenie miejsc rekreacyjnych na osiedlu

1.2. Oświetlenie budynków mieszkalnych, części wspólnych, wejść do klatek schodowych

1.3. Oświetlenie altan śmietnikowych

1.4. Inne przykładowe działania…………………

1.5. Prawidłowo prowadzona dokumentacja potwierdzająca zachowanie bezpieczeństwa użytkowania, pożarowego i bezpieczeństwa konstrukcji obiektów

1.6. Montaż systemów oświetlenia bezpieczeństwa, likwidacja przeszkód w zakresie ewakuacji

2.   Liczy się komfort – ułatwienia dla mieszkańców, w tym:

2.1. poprawa dostępności dla osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz stworzenie warunków do rekreacji dla osób z różnych grup wiekowych

2.2. Dysponowanie przez zarządcę, pomimo przepisów RODO, informacjami o ograniczeniach w zakresie słuchu, wzroku, zdolności do samodzielnego poruszania się

2.3. Zorganizowana samopomoc w obrębie osiedla, wspólnoty, budynku itp.

3.   Z ekologią za pan brat, czyli zielono-niebieska infrastruktura i inwestycje energooszczędne. Jakie rozwiązania techniczne, innowacje, pozwalające na retencję wody i ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej wykorzystano, modernizując budynek mieszkalny bądź zespół budynków wraz z terenami zewnętrznymi?

3.1. Czy przeprowadzono głęboką czy też częściową modernizację nieruchomości? Na czym polegała – opis

3.2. Wykorzystanie dotacji unijnych i samorządowych, funduszy z RPO. Jakie to były fundusze, w ramach jakich programów i jakim wkładem własnym trzeba było dysponować

3.3. Czy w ramach inwestycji powstały możliwości do wykorzystania wody szarej?

3.4. Czy wykorzystano systemy retencji wody opadowej? Jakie?

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 15 lipca 2022 r. włącznie.

KONTAKT

Po ankietę konkursową i szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zapraszamy do Organizatora.

SCHOLASTYKA KAIM
tel. +48 536 184 159
skaim@medium.media.pl

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18 | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93