Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Zarządca Roku 2023 – Lider Rynku Nieruchomości"

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie o nagrodę redakcji miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”: „Zarządca Roku 2023 – Lider Rynku Nieruchomości”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Medium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18, wydawca miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu administrator24.info, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Cele i zasady Konkursu

1. Cel konkursu: propagowanie dobrych wzorców gospodarowania nieruchomościami, wdrażanych w firmach zarządzających nieruchomościami, w szczególności: 

 • promowanie konsekwentnego wdrażania planu gospodarczego jako warunku sprawnego funkcjonowania i podnoszenia wartości nieruchomości oraz poprawy komfortu życia mieszkańców;
 • pokazanie i promowanie nowoczesnych standardów, poprawiających jakość świadczonych usług, w tym komunikacji z mieszkańcami;
 • pokazanie i promowanie firm, stawiających w swojej działalności na wdrażanie w zarządzanych budynkach energooszczędnych rozwiązań technicznych, pozwalających na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym włączających się w nurt walki ze smogiem.

§ 3

1. Do konkursu mogą zgłaszać się firmy, które kierują się zasadą gospodarności, a efekty zarządzania mogą okazać komisji. Wobec firmy zarządzającej nie mogą być prowadzone postępowania sądowe i komornicze, egzekucyjne, z tytułu zaległości w opłatach publiczno-prawnych (ZUS, podatki).

2. Konkurs „Zarządca Roku” nie jest skierowany do spółdzielni mieszkaniowych, dla których co roku organizowany jest przez Grupę Medium specjalny konkurs – „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej”.

3. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną w następujących kategoriach:

 

 • firmy małe (zatrudniające do 10 osób),
 • firmy średnie (zatrudniające od 11 do 25 osób),
 • firmy duże (zatrudniające powyżej 25 osób),
 • zakłady gospodarujące publicznymi zasobami nieruchomości.

 

4. Laureatów Konkursu wyłania Komisja Konkursowa. Laureatami mogą zostać firmy zarządzające, które dokonają pisemnego zgłoszenia do Konkursu, dołączając pełną konieczną Dokumentację, i uzyskają pozytywną ocenę Komisji.

5. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród głównych i wyróżnień nastąpi w trakcie organizowanego przez Grupę Medium XII Forum dla Zarządców, które odbędzie się we wrześniu 2023 roku w Warszawie. Dzień wręczenia nagród i wyróżnień uznaje się za dzień zakończenia Konkursu.

6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich publikację w portalu administrator24.info i miesięczniku „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz w mediach Patronów Konkursu.

§ 4

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą zaproszeni eksperci zewnętrzni – uznane autorytety w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje wyłącznie na podstawie analizy i oceny Dokumentacji dostarczonej przez Uczestników.

3. Na spotkaniu podsumowującym Konkurs, Komisja Konkursowa przyzna wyróżnienia i nagrody główne w poszczególnych kategoriach konkursowych.

4. Na prośbę Uczestnika Komisja Konkursowa może dodatkowo wystawić świadectwo „Uczestnik Konkursu „Zarządca Roku 2023 – Lider Rynku Nieruchomości”, jeśli przesłana przez Uczestnika Dokumentacja była przedmiotem oceny Komisji.

5. Komisja może nie przyznać wyróżnień lub nagród głównych w poszczególnych kategoriach konkursowych.

6. Decyzje Komisji zapadają większością głosów.

7. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 5

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Organizatora (drogą mailową, faksem lub pocztą) koniecznej Dokumentacji, która powinna zawierać:

 • charakterystykę firmy zarządzającej nieruchomościami wg wzoru podanego w Ankiecie konkursowej, przygotowanej w tym celu i udostępnionej przez Organizatora;
 • odpowiedź na 3 pytania otwarte, odnoszące się do działań zrealizowanych w roku – ankieta pojawi się wkrótce.

§ 6

Postanowienia końcowe
1. Dostarczenie Organizatorowi Dokumentacji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu „Zarządca Roku 2023 – Lider Rynku Nieruchomości”.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.

3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podania w Dokumentacji wyłącznie danych prawdziwych i aktualnych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Organizator ma obowiązek zawiadomienia Uczestników o dokonanych zmianach w terminie 14 dni od dnia zmiany Regulaminu.

§ 7

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Grupa Medium Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18.

Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji (wraz ze zdjęciami) o laureatach Konkursu na stronie internetowej www.administrator24.info oraz w miesięczniku „Administrator i Menedżer Nieruchomości” zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzania danych w związku z prowadzoną działalnością.

Oświadczenie Uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na:

– kontakt za pomocą środków elektronicznych (adres e-mail i numer telefonu) ……………………………………………………………………

– przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnika, pozostającego w  kontakcie z  redakcją w  związku z  konkursem

     …………………………………………………………………………………………

– udostępnienie na  stronie www.administrator24.info oraz  w  miesięczniku „Administrator i Menedżer Nieruchomości” wizerunku osób, odbierających nagrodę …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18 | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93