Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Zarządca Roku 2022 – Lider Rynku Nieruchomości"

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie o nagrodę redakcji miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”: „Zarządca Roku 2022 – Lider Rynku Nieruchomości”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Medium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18, wydawca miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu administrator24.info, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Cele i zasady Konkursu

1. Cel konkursu: propagowanie dobrych wzorców gospodarowania nieruchomościami, wdrażanych w firmach zarządzających nieruchomościami, w szczególności: 

 • promowanie konsekwentnego wdrażania planu gospodarczego jako warunku sprawnego funkcjonowania i podnoszenia wartości nieruchomości oraz poprawy komfortu życia mieszkańców;
 • pokazanie i promowanie nowoczesnych standardów, poprawiających jakość świadczonych usług, w tym komunikacji z mieszkańcami;
 • pokazanie i promowanie firm, stawiających w swojej działalności na wdrażanie w zarządzanych budynkach energooszczędnych rozwiązań technicznych, pozwalających na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym włączających się w nurt walki ze smogiem.

§ 3

1. Do konkursu mogą zgłaszać się firmy, które kierują się zasadą gospodarności, a efekty zarządzania mogą okazać komisji. Wobec firmy zarządzającej nie mogą być prowadzone postępowania sądowe i komornicze, egzekucyjne, z tytułu zaległości w opłatach publiczno-prawnych (ZUS, podatki).

2. Konkurs „Zarządca Roku” nie jest skierowany do spółdzielni mieszkaniowych, dla których co roku organizowany jest przez Grupę Medium specjalny konkurs – „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej”.

3. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną w następujących kategoriach:

 • firmy małe (zatrudniające do 10 osób),
 • firmy średnie (zatrudniające od 11 do 25 osób),
 • firmy duże (zatrudniające powyżej 25 osób),
 • zakłady gospodarujące publicznymi zasobami nieruchomości.

4. Laureatów Konkursu wyłania Komisja Konkursowa. Laureatami mogą zostać firmy zarządzające, które dokonają pisemnego zgłoszenia do Konkursu, dołączając pełną konieczną Dokumentację, i uzyskają pozytywną ocenę Komisji.

5. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród głównych i wyróżnień nastąpi w trakcie organizowanego przez Grupę Medium XII Forum dla Zarządców, które odbędzie się we wrześniu 2022 roku w Warszawie. Dzień wręczenia nagród i wyróżnień uznaje się za dzień zakończenia Konkursu.

6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich publikację w portalu administrator24.info i miesięczniku „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz w mediach Patronów Konkursu.

§ 4

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą zaproszeni eksperci zewnętrzni – uznane autorytety w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje wyłącznie na podstawie analizy i oceny Dokumentacji dostarczonej przez Uczestników.

3. Na spotkaniu podsumowującym Konkurs, Komisja Konkursowa przyzna wyróżnienia i nagrody główne w poszczególnych kategoriach konkursowych.

4. Na prośbę Uczestnika Komisja Konkursowa może dodatkowo wystawić świadectwo „Uczestnik Konkursu „Zarządca Roku 2022 – Lider Rynku Nieruchomości”, jeśli przesłana przez Uczestnika Dokumentacja była przedmiotem oceny Komisji.

5. Komisja może nie przyznać wyróżnień lub nagród głównych w poszczególnych kategoriach konkursowych.

6. Decyzje Komisji zapadają większością głosów.

7. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 5

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Organizatora (drogą mailową, faksem lub pocztą) koniecznej Dokumentacji, która powinna zawierać:

 • charakterystykę firmy zarządzającej nieruchomościami wg wzoru podanego w Ankiecie konkursowej, przygotowanej w tym celu i udostępnionej przez Organizatora;
 • odpowiedź na 3 pytania otwarte, odnoszące się do działań zrealizowanych w roku 2021:

1.   Liczy się efekt i bezpieczeństwo na osiedlu, czyli rewitalizacja i humanizacja budynków wielorodzinnych, w tym:

1.1. Oświetlenie miejsc rekreacyjnych na osiedlu

1.2. Oświetlenie budynków mieszkalnych, części wspólnych, wejść do klatek schodowych

1.3. Oświetlenie altan śmietnikowych

1.4. Inne przykładowe działania…………………

1.5. Prawidłowo prowadzona dokumentacja potwierdzająca zachowanie bezpieczeństwa użytkowania, pożarowego i bezpieczeństwa konstrukcji obiektów

1.6. Montaż systemów oświetlenia bezpieczeństwa, likwidacja przeszkód w zakresie ewakuacji

2.   Liczy się komfort – ułatwienia dla mieszkańców, w tym:

2.1. poprawa dostępności dla osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz stworzenie warunków do rekreacji dla osób z różnych grup wiekowych

2.2. Dysponowanie przez zarządcę, pomimo przepisów RODO, informacjami o ograniczeniach w zakresie słuchu, wzroku, zdolności do samodzielnego poruszania się

2.3. Zorganizowana samopomoc w obrębie osiedla, wspólnoty, budynku itp.

3.   Z ekologią za pan brat, czyli zielono-niebieska infrastruktura i inwestycje energooszczędne. Jakie rozwiązania techniczne, innowacje, pozwalające na retencję wody i ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej wykorzystano, modernizując budynek mieszkalny bądź zespół budynków wraz z terenami zewnętrznymi?

3.1. Czy przeprowadzono głęboką czy też częściową modernizację nieruchomości? Na czym polegała – opis

3.2. Wykorzystanie dotacji unijnych i samorządowych, funduszy z RPO. Jakie to były fundusze, w ramach jakich programów i jakim wkładem własnym trzeba było dysponować

3.3. Czy w ramach inwestycji powstały możliwości do wykorzystania wody szarej?

3.4. Czy wykorzystano systemy retencji wody opadowej? Jakie?

Po ankietę konkursową i szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zapraszamy do:

Janiny Rubin
tel. 22 512 60 90,
kom. 516 496 663
jrubin@administrator24.info

Aby skutecznie zgłosić się do Konkursu należy do wypełnionej ankiety dołączyć odpowiedzi na pytania otwarte oraz wybraną dokumentację potwierdzającą realizację podjętych działań. Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać do 15 lipca 2022 r. na adres Janiny Rubin: jrubin@administrator24.info.

2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 15 lipca 2022 r. włącznie.

3. Za każde zgłoszenie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wnieść opłatę rejestracyjną:

 •  w kategorii firmy małe – w wysokości 1000 złotych netto (słownie: tysiąc złotych netto),
 • w kategorii firmy średnie – w wysokości 1500 złotych netto (słownie: tysiąc pięćset złotych netto),
 • w kategorii firmy duże – w wysokości 2500 złotych netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych netto),
 • w kategorii zarządzanie publicznymi zasobami mieszkaniowymi – w wysokości 3000 złotych netto (słownie: trzy tysiące złotych netto),

płatną przelewem na rachunek bankowy Organizatora nr 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001.

4. Dokonanie przez Uczestnika wpłaty zostanie udokumentowane fakturą VAT, wystawioną i wysłaną w ciągu 7 dni od dnia wpływu należności na konto Organizatora. Data wpływu opłaty rejestracyjnej jest datą wykonania usługi.

5. W przypadku niezakwalifikowania się do konkursu „Zarządca Roku 2022 – Lider Rynku Nieruchomości” (na podstawie decyzji Komisji Konkursowej) firmie zgłaszającej zostanie zwrócona opłata rejestracyjna, pomniejszona o 10% na pokrycie kosztów manipulacyjnych – obsługi Konkursu. Zwrot opłaty rejestracyjnej nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzonej faktury korygującej; faktura korygująca zostanie wystawiona przez Organizatora i wysłana do Uczestnika w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

6. Środki zgromadzone w ramach opłat rejestracyjnych zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji Konkursu, ufundowanie nagród i wyróżnień.

7. Dane Organizatora:

Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Karczewska 18,
04-112 Warszawa,
tel. 22 512 60 90,
faks 22 810 27 42
e-mail: redakcja@administrator24.info,
saugustynowicz@administrator24.info,

www.administrator24.info 

§ 6

Postanowienia końcowe
1. Dostarczenie Organizatorowi Dokumentacji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu „Zarządca Roku 2022 – Lider Rynku Nieruchomości”.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.

3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podania w Dokumentacji wyłącznie danych prawdziwych i aktualnych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Organizator ma obowiązek zawiadomienia Uczestników o dokonanych zmianach w terminie 14 dni od dnia zmiany Regulaminu.

§ 7

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Grupa Medium Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18.

Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji (wraz ze zdjęciami) o laureatach Konkursu na stronie internetowej www.administrator24.info oraz w miesięczniku „Administrator i Menedżer Nieruchomości” zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzania danych w związku z prowadzoną działalnością.

Oświadczenie Uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na:

– kontakt za pomocą środków elektronicznych (adres e-mail i numer telefonu) ……………………………………………………………………

– przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnika, pozostającego w  kontakcie z  redakcją w  związku z  konkursem

     …………………………………………………………………………………………

– udostępnienie na  stronie www.administrator24.info oraz  w  miesięczniku „Administrator i Menedżer Nieruchomości” wizerunku osób, odbierających nagrodę …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18 | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93