REGULAMIN KONKURSU „Zarządca Roku 2024 – Lider Rynku Nieruchomości"

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie o nagrodę redakcji miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”: „Zarządca Roku 2024 – Lider Rynku Nieruchomości”, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Medium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18, wydawca miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” i portalu administrator24.info, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

Cele i zasady Konkursu
1. Cel konkursu: Propagowanie dobrych wzorców gospodarowania nieruchomościami, wdrażanych w firmach zarządzających, w szczególności:
a) promowanie konsekwentnego wdrażania planu gospodarczego jako warunku sprawnego funkcjonowania i podnoszenia wartości nieruchomości oraz poprawy komfortu życia mieszkańców;
b) pokazanie i promowanie nowoczesnych standardów, poprawiających jakość świadczonych usług, w tym komunikacji z mieszkańcami;
c) pokazanie i promowanie firm, stawiających w swojej działalności na wdrażanie w zarządzanych budynkach energooszczędnych rozwiązań technicznych, pozwalających na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym włączających się w nurt walki ze smogiem.

 

§ 3

Uczestnicy i Laureaci Konkursu
1. Do konkursu mogą zgłaszać się firmy, które kierują się zasadą gospodarności, a efekty zarządzania mogą okazać komisji. Wobec firmy zarządzającej nie mogą być prowadzone postępowania sądowe i komornicze, egzekucyjne, z tytułu zaległości w opłatach publiczno-prawnych (ZUS, podatki).
2. Konkurs „Zarządca Roku” nie jest skierowany do spółdzielni mieszkaniowych, dla których co roku organizowany jest przez Grupę Medium specjalny konkurs – „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej”.
3. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną w następujących kategoriach:
a. firmy małe (zatrudniające do 10 osób),
b. firmy średnie (zatrudniające od 11 do 25 osób),
c. firmy duże (zatrudniające powyżej 25 osób),
d. zakłady gospodarujące publicznymi zasobami nieruchomości.
4. Laureatów Konkursu wyłania Komisja Konkursowa. Laureatami mogą zostać firmy zarządzające, które dokonają pisemnego zgłoszenia do Konkursu, dołączając pełną konieczną Dokumentację, i uzyskają pozytywną ocenę Komisji.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród głównych i wyróżnień nastąpi w trakcie organizowanego przez Grupę Medium XIV Forum – konferencji dla Zarządców, które odbędzie się 12 czerwca 2024 roku w Warszawie. Dzień wręczenia nagród i wyróżnień uznaje się za dzień zakończenia Konkursu.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich publikację w portalu administrator24.info i miesięczniku „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz w mediach Patronów Konkursu.

§ 4

Prace Komisji Konkursowej
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą zaproszeni eksperci zewnętrzni – uznane autorytety w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.
2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje wyłącznie na podstawie analizy i oceny Dokumentacji dostarczonej przez Uczestników.
3. Na spotkaniu podsumowującym Konkurs, Komisja Konkursowa przyzna wyróżnienia i nagrody główne w poszczególnych kategoriach konkursowych.
4. Na prośbę Uczestnika Komisja Konkursowa może dodatkowo wystawić świadectwo „Uczestnik Konkursu – Zarządca Roku 2024 – Lider Rynku Nieruchomości”, jeśli przesłana przez Uczestnika Dokumentacja była przedmiotem oceny Komisji.
5. Komisja może nie przyznać wyróżnień lub nagród głównych w poszczególnych kategoriach konkursowych.
6. Decyzje Komisji zapadają większością głosów.
7. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 5

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Konkursie:
1. Poddanie się zewnętrznej weryfikacji obiektywnej komisji, pokazanie otwartości i jawności działania przedsiębiorstwa, które posługuje się przyjętymi na rynku standardami, pokazanie zaangażowania w działalność zarządzania nieruchomościami i śledzenia najnowszych tendencji, zgodnych z najnowszymi zaleceniami w poszczególnych dziedzinach, poprawiających komfort życia mieszkańców oraz proekologicznych, w ostatecznym rozrachunku prowadzących do energooszczędności.
2. Przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami zyskają możliwość porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami innych podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi.
3. Przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami otrzymają dodatkową możliwość efektywnej promocji.
4. Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych i podmioty zewnętrzne otrzymają informację o randze danego przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodarczego.

§ 6

Zgłoszenia do Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Organizatora (drogą mailową, faksem lub pocztą) koniecznej Dokumentacji, która powinna zawierać:
a. charakterystykę firmy zarządzającej nieruchomościami wg wzoru podanego w Ankiecie konkursowej, przygotowanej w tym celu i udostępnionej przez Organizatora.

2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 8 kwietnia 2024 r.
3. Za każde zgłoszenie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wnieść opłatę rejestracyjną:
a. w kategorii firmy małe – w wysokości 2000 złotych netto,
b. w kategorii firmy średnie – w wysokości 2500 złotych netto,
c. w kategorii firmy duże – w wysokości 3500 złotych netto,
d. w kategorii zarządzanie publicznymi zasobami mieszkaniowymi – w wysokości 3500 złotych netto,

płatną przelewem na rachunek bankowy Organizatora nr 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001.

4. Dokonanie przez Uczestnika wpłaty zostanie udokumentowane fakturą VAT, wystawioną
i wysłaną w ciągu 7 dni od dnia wpływu należności na konto Organizatora. Data wpływu
opłaty rejestracyjnej jest datą wykonania usługi.
5. W przypadku niezakwalifikowania się do konkursu „Zarządca Roku 2024 – Lider Rynku Nieruchomości” (na podstawie decyzji Komisji Konkursowej) firmie zgłaszającej zostanie zwrócona opłata rejestracyjna, pomniejszona o 10% na pokrycie kosztów manipulacyjnych – obsługi Konkursu. Zwrot opłaty rejestracyjnej nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzonej faktury korygującej; faktura korygująca zostanie wystawiona przez Organizatora i wysłana do Uczestnika w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
6. Środki zgromadzone w ramach opłat rejestracyjnych zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji Konkursu, ufundowanie nagród i wyróżnień.
7. Dane Organizatora:
Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa,
e-mail:
redakcja@administrator24.info,
saugustynowicz@administrator24.info,
jnicinska@medium.media.pl
www.administrator24.info.

§ 7

Postanowienia końcowe
1. Dostarczenie Organizatorowi Dokumentacji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu „Zarządca Roku 2024 – Lider Rynku Nieruchomości”.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podania w Dokumentacji wyłącznie danych prawdziwych i aktualnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Organizator ma obowiązek zawiadomienia Uczestników o dokonanych zmianach w terminie 14 dni od dnia zmiany Regulaminu.

 

Oświadczenie Uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na:

– kontakt za pomocą środków elektronicznych (adres e-mail i numer telefonu) ……………………………………………………………………

– przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnika, pozostającego w  kontakcie z  redakcją w  związku z  konkursem

     …………………………………………………………………………………………

– udostępnienie na  stronie www.administrator24.info oraz  w  miesięczniku „Administrator i Menedżer Nieruchomości” wizerunku osób, odbierających nagrodę …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18 | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93